Persondata og databeskyttelse

1. Hvem behandler vi personoplysninger om?

CORE Advokatfirma beskytter og behandler vores klienters, modparters, leverandørers, samarbejdspartneres og modtagere af markedsføringsinformationer mv. personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning. Vi er i den sammenhæng dataansvarlig og er undergivet en række forpligtelser.

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt (august 2020) gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) med senere ændringer.

Dataansvarlig

CORE Advokatfirma er dataansvarlig for behandling af personoplysninger. Vi har følgende kontaktoplysninger:

CORE Advokatfirma
Klostergade 60, 1. sal, 8000 Aarhus C
Telefon: +45 22 20 80 75
E-mail: contact@corelaw.dk

Vi behandler navnlig persondata i følgende situationer (a) ved oprettelse af klientforhold og (b) behandling af vores klienters sager og udøvelse af advokathvervet.

Se bilag A, og B for en detaljeret beskrivelse af hvornår, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og anvender dine personoplysninger i disse situationer.

2. Hvilke personoplysninger er der tale om?

”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

Vi behandler afhængig af sagens eller henvendelsens karakter personoplysninger såsom navn, titel, adresse telefonnummer og e-mailadresse og identifikationsoplysninger (CPR-nr.).

3. Hvor kommer oplysningerne fra?

Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. vores klienter, offentlige myndigheder, offentlige registre og modparter. 

4. Hvordan behandler vi oplysningerne?

”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Vi behandler primært personoplysninger om vores klienter, modparter, leverandører og samarbejdspartnere, dog kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Som oftest vil det være nødvendigt for os at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, adresse telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan levere vores juridiske ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt, og så vi kan leve op til de krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til en række sager.

Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle oplysninger om strafbare forhold og følsomme personoplysninger. 

5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

Vi overfører ikke data udenfor EU. Hvis en sådan overførsel undtagelsesvist måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

6. Hvilken hjemmel behandler vi dine oplysninger på baggrund af?

Vi indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag (dvs. lovlige grundlag):

I forbindelse med levering af advokatydelser behandler vi personoplysninger om klienter, modparter og samarbejdspartnere med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og forordningens art. 9, stk. 2, litra f. Dette er bl.a. begrundet i en interesse i at fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav samt at varetage vores klienters interesser. Vi behandler desuden personoplysninger om vores klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand.

Vi behandler personoplysninger om deltagere i kurser, undervisning og øvrige arrangementer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eller art. 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet samt udsende relevant kursusmateriale, evalueringsskemaer mv.

Vi behandler alene dine personoplysninger i markedsføringsøjemed, hvis du udtrykkeligt har samtykket hertil. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

Generelt behandler vi personoplysninger, når vi er retligt forpligtet hertil (f.eks. efter hvidvaskloven). Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Vi behandler oplysninger om strafbare forhold med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. Vi bebehandler CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

Ved brug af vores hjemmeside (www.corelaw.dk) anvender vi alene tekniske cookies, som har betydning for funktionaliteten af vores hjemmeside og dine præferencer i forbindelse med brugen heraf. Retsgrundlaget for

behandlingen af din IPadresse ved anvendelsen af tekniske cookies er vores legitime interesser i at kunne levere en brugbar og funktionel hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

7. Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav. Lovgivningen kan indeholde forpligtelser for os til at opbevare persondata for et længere tidsrum.

8. Hvilke rettigheder har du?

Du har i henhold til databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og modtage kopi heraf.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet

Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os, når behandlingen foretages automatisk, og behandlingshjemlen er baseret på samtykke eller kontrakt. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ved en tilbagetrækning af samtykke vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Undtagelser til vores oplysningspligt

Som registreret har du ret til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger. Vi er dog som advokater underlagt tavshedspligt efter retsplejelovens regler og de advokatetiske regler, hvorfor vi i visse tilfælde kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, hvis personoplysningerne om dig eller behandlingen heraf skal forblive fortrolige.

Vi kan også undlade at iagttage oplysningspligten over for dig af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til dig, eller af hensyn til afgørende private eller offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til dine interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten har negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser f.eks. i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner, interne undersøgelser og lignende situationer.

Herudover vil vi kunne undlade at opfylde oplysningspligten over for dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

9. Sikkerhed

Vi har fastsat interne procedure og politikker med henblik på at sikre, at vi lever op til gældende sikkerhedsstandarder og til enhver tid har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger og vores behandling heraf.

10. Kontakt os som dataansvarlig

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor under punkt 8, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.

Du kan i den forbindelse skrive til din nærmeste juridiske kontaktperson hos os, eller du kan kontakte os på følgende vis:

CORE Advokatfirma
Klostergade 60, 1. sal, 8000 Aarhus C
Att.: Advokat Bjarke Holm Hansen
Telefon: +45 22 20 80 75
E-mail: kontakt@corelaw.dk

11. Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk.

12. Ændringer i vores databeskyttelsespolitik

Vores databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 1. august 2020 og ændres løbende ved behov.

When accessing our webpage (www.corelaw.dk) we utilise technical cookies which are required for the functionality of our webpage and in order to remember your preferences. The legal basis for the processing our your IP Address in connection with our use of technical cookies is our legitimate interest in being able to deliver and present a useful and functional webpage, cf. art. 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation.

Copyright © 2024 | Core Advokatfirma | CVR: 37935875