Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder al bistand udført af CORE Advokatfirma, medmindre andet er aftalt med kunden.

INTERESSEKONFLIKTER

CORE Advokatfirma undersøger forud for opstarten af bistand til en kunde, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at CORE Advokatfirma er afskåret fra at repræsentere kunden.

FORTROLIGHED

CORE Advokatfirma er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, som vi modtager fra vores kunder. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter afslutning af bistanden. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af gældende ret, herunder oplysningspligten over for offentlige myndigheder i forhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

HONORAR

CORE Advokatfirmas honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget (tid og viden) og af den værdi, som CORE Advokatfirmas rådgivning har tilført kunden. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: (i) Det anvendte tidsforbrug, (ii) anvendt specialkompetence og opgavens kompleksitet, (iii) om opgaven har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, (iv) den interesse opgaven repræsenterer for kunden, (v) det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.  

Betalingsbetingelserne er 14 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

CORE Advokatfirma beskytter og behandler personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

Vores persondatabeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. Vi behandler persondata i en række situationer, bl.a. (i) ved oprettelse af klientforhold og (ii) behandling af vores klienters sager og udøvelse af advokathvervet. Vi henviser til vores persondatabeskyttelsespolitik, som kan læses her.

UDLÆG

CORE Advokatfirma er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden. Afholdte omkostninger, herunder rejseomkostninger og større fotokopieringsopgaver, debiteres kunden.

OPGAVENS VARIGHED

Kunden såvel som CORE Advokatfirma kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør. CORE Advokatfirmas udtræden af et kundeforhold vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

 

KOMMUNIKATION

CORE Advokatfirma indestår ikke for og er ikke ansvarlig for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af e-mail og anden elektronisk kommunikationsform.

ANSVARSBEGRÆNSNING

CORE Advokatfirma er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre kunden, med de nedenfor anførte begrænsninger. CORE Advokatfirmas ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, datatab, avancetab, mistet fortjeneste, goodwill eller indirekte tab eller følgetab. Derudover gælder følgende begrænsninger i CORE Advokatfirmas ansvar:

A. CORE Advokatfirmas ansvar for rådgivning er begrænset til 10 gange honoraret for det udførte arbejde, dog maksimalt kr. 1.000.000.

B. Kunden kan alene rejse krav mod CORE Advokatfirma og ikke mod den enkelte partner.

Som danske advokater rådgiver CORE Advokatfirma alene om danske juridiske forhold. Såfremt opgaven involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler CORE Advokatfirma, at kunden engagerer lokale advokater. CORE Advokatfirmas involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

ARKIVERING

Sagsakter opbevares i ti år regnet fra opgavens afslutning, medmindre længere eller kortere opbevaring er følger af omstændighederne eller af gældende ret, hvorefter de makuleres i tilfælde af fysiske dokumenter eller slettes, hvis der er tale om elektronisk opbevaring.

Oplysninger og dokumentation indhentet i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, opbevares i  fem år regnet fra opgavens afslutning, hvorefter de makuleres i tilfælde af fysiske dokumenter eller slettes, hvis der er tale om elektronisk opbevaring, medmindre længere opbevaring er nødvendig for at opfylde krav i gældende ret eller etiske retningslinjer for advokater

GÆLDENDE RET OG KLAGER

I tilfælde af utilfredshed med CORE Advokatfirmas rådgivning kan kunden til enhver tid kontakte den ansvarlige partner hos CORE Advokatfirma. CORE Advokatfirma er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Kunden kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet. Klientoplysninger i henhold til de advokatetiske regler pkt. 13 fremgår af CORE Advokatfirmas hjemmeside www.corelaw.com.

LOVVALG OG VÆRNETING

Tvister om CORE Advokatfirmas rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Copyright © 2024 | Core Advokatfirma | CVR: 37935875