We provide core legal advice.

Vi har stor erfaring og en lav omkostningsbase og kan derfor tilbyde vores kunder højt specialiseret rådgivning til en konkurrencedygtig pris.
Kontakt os

Det er vores grundopfattelse, at kvalificeret rådgivning forudsætter juridisk specialistviden, kommerciel indsigt og indgående branchekendskab.

Derfor beskæftiger vi os udelukkende med udvalgte områder og brancher, hvor vi netop har den specialisering og indsigt, der gør os i stand til at yde den bedst tænkelige rådgivning. Læs mere om vores rådgivningsområder og brancher her.
LOGISTIK | SHIPPING | TRANSPORT
AUTONOMI | CONNECTIVITY | DIGITALISERING
BYGGERI | ENTREPRISE
GREENTECH | RENEWABLES | RECYCLING
INDUSTRI | PRODUKTION | HANDEL
MARINE | OFFSHORE

LOGISTIK | SHIPPING | TRANSPORT

Køb/salg af skibe og andet transportmateriel
Finansiering
Transportkontrakter
Certepartier og konnossementer
CMR-loven
NSAB 2015
Spedition og Stevedoring
Outsourcing af supply chain/logistik
Vi rådgiver om alle forhold indenfor transport, shipping og logistik. Vores bistand omfatter både transaktionsbaseret arbejde i form af overdragelser og finansiering af skibe og andet transportmateriel samt transportskadekrav og tvister under transportaftaler samt kollisioner, grundstødninger, vragfjernelser, kaskoskader, skibsarrester og forsikringsforhold for alle transportformer. Vi har særligt erfaring med rådgivning om transport af komplekst projektgods.
Vi oplever i stigende grad at blive involveret i forhandlinger om skræddersyede transport- og logistikløsninger for danske eksportvirksomheder, som ønsker at outsource hele eller dele af deres supply chain.

AUTONOMI | CONNECTIVITY | DIGITALISERING

Kunstig intelligens (AI) Ansvar for design og programmering af algoritmer
Produktansvar
Machine Learning
Ansvarsnormer og ansvarsbegrænsning
Regulatoriske forhold
Produktgodkendelse og klassifikationskrav
IoT
Ejerskab, rettigheder og licenser til data
Condition-Based and Preventive Maintenance
Remote Operators
Connectivity Services
Cyber Security og Cyber Risk Management
Forsikringsforhold
NIS Direktivet
NIST Cyber Security Framework
ISM og ISPS
Vi er specialiserede i de særlige juridiske forhold, der er forbundet med digitalisering, datadrevne forretningsmodeller og brug af autonome teknologier i industrielle produkter, navnlig i transportsektoren (autonome skibe, droner og selvkørende biler, lastbiler og tog). Vores rådgivning omfatter regulatoriske og kontraktuelle forhold samt ansvars- og forsikringsforhold for såvel komponent- og systemleverandører, hardware- og softwareproducenter, programmører, systemudviklere og -designere, klassifikationsselskaber, operatører og ejere.
Vi har særligt indsigt i håndtering af ejerskab, rettigheder og licenser til data forbundet med monitorering og udveksling af driftsdata fra industrielle produkter og tilknyttede applikationer samt risiko- og ansvarsfordelingen forbundet hermed samt håndtering af cyber risks såsom forbindelsesnedbrud, cyberangreb og tab af data samt muligheden for forsikringsafdækning heraf.
Vi har udarbejdet ekspertrapporter om regulatoriske barrierer og ansvars- og forsikringsforhold for autonome skibe  i samarbejde med henholdsvis Rambøll Management Consulting og Cefor (the Nordic Association of Marine Insurers). Herudover rådgiver vi på markedsledende projekter om test og brug af ny teknologi.
Vores “Analyse af Reguleringsmæssige Barrierer for Anvendelse af Autonome Skibe” udført i December 2017 for Søfartsstyrelsen i samarbejde med Rambøll Management Consulting blev indgivet som dansk bidrag til IMO MSC99 som et “information paper” (INF.3) i forbindelse med IMO’s opstart af Regulatory Scoping Exercise for Maritime Autonomous Surface Ships (“MASS”).

BYGGERI | ENTERPRISE

Entrepriseaftaler
Ansvar for leverance af byggematerialer
Produktansvar
Turnkey aftaler
EPC kontrakter
AB18
ABR18
ABT18
Rådgiveransvar
FIDIC
Totalentreprise
Fagentreprise
Syn og Skøn
Tvister og forsikringsforhold
Projektudvikling
Finansiering
Ejendomsinvestering
Erhvervslejekontrakter
Vi bistår fag- hoved- og totalentreprenører, materialeleverandører, bygherrer, tekniske rådgivere og projektudviklere med alle kontraktuelle forhold i forbindelse med byggeri samt tvisteløsning og gennemførelse af skønsforretninger/bevissikring.
Vi har særlig erfaring med rådgivning af materialeleverandører og distributører af byggematerialer om krav til produktsikkerhed- og godkendelse, ansvars- og forsikringsforhold, samt salgs- og indkøbskontrakter og logistik- og transportkontrakter.
Derudover rådgiver vi om internationale opførelses- og entrepriseaftaler og konsortiesamarbejde indenfor large scale construction projects, såsom opførelse af produktionsfaciliteter, infrastrukturprojekter, energi- og kraftanlæg samt onshore og offshore vindparker.

GREENTECH | RENEWABLES | RECYCLING

Vind og Solenergi
Turbine Supply and Installation Agreements
O&M Agreements
Transport, Lifting & Installation Agreements
Labour Hire Agreements
Komponent- og systemleverancer
Retrofit, service og vedligeholdelse Serieskader, produktansvar og risiko
Eksportkontrol og produktsikkerhed
Udviklings- og samarbejdsaftaler
Finansiering
Tvisteløsning og forsikringsforhold
FIDIC
EPC Kontrakter
Vi har omfattende erfaring med at rådgive installations- og servicevirksomheder samt komponent- og systemleverandører indenfor vind- og solenergi med udarbejdelse, gennemgang, forhandling og ændring af kontrakter.
Vi har særlig erfaring med rådgivning af leverandører til onshore og offshore vindparker om kontraktuelle forhold vedrørende opførelse, installation, transport og logistik, kran- og lifting services, kabling, vedligeholdelse, inspektion og reparation.
Derudover bistår vi med tvisteløsning, forsikringsforhold samt rådgivning i relation til finansiering af vind- og solenergiprojekter.

INDUSTRI | PRODUKTION | HANDEL

International Handel
Agent- og distributionsforhold
Compliance og eksportkontrol
M&A
Outsourcing af supply chain/logistik
Aftaler om indkøb og salg/leverancer
Indkøb af produktionsanlæg
Produktsikkerhed og CE Mærkning
Produktansvar og risiko
Incoterms, Letters of Credit and Credit Insurance
Finansiering
Tvisteløsning og forsikringsforhold
Vi rådgiver industri- og produktionsvirksomheder om ansvar og risiko i kontrakter vedrørende indkøb og salg af kerneydelser, produkter og services og distributions- og agentforhold samt de særlige udfordringer, der er forbundet med eksportsalg (eksportkontrol, remburs, brug af Incoterms, transport, kreditforsikring, vareforsikring og transportskader).
Derudover bistår vi med opkøb/frasalg af aktiviteter, omstruktureringer og indgåelse af joint venture aftaler og udviklingsaftaler samt tvisteløsning (forligsforhandlinger, retssager og voldgift) og forsikringsforhold.

MARINE | OFFSHORE

Komponent-, maskin- og systemleverancer
Retrofit, service og vedligeholdelse
Finansiering og forsikring
Compliance, eksportkontrol og produktsikkerhed
Produktansvar og risiko
Agent- og distributionsforhold
Konsortier og joint ventures
Modkøbsaftaler
 
Vi har betydelig erfaring med rådgivning af komponent- og systemleverandører, installations -, service- og vedligeholdelsesvirksomheder, forsikringsselskaber, værfter, banker og rederier samt operatører med alle forhold i relation til marineindustrien og søfart.
Vores bistand omfatter både komponent- og systemleverancer samt om- og nybygninger, og vi rådgiver løbende i forhold til kontraktforhandlinger, finansiering, vurdering af risiko og ansvars-, og forsikringsforhold og de særlige salgsstrukturer, der er kendetegnende for marineindustrien.
Vi har særlig indsigt i klassifikationsselskabernes regelsæt, produktions-, godkendelses- og kvalitetskrav samt IMO- og EU-reguleringen af marineindustrien, herunder miljø- og emissionskrav (SOLAS, MARPOL og Marineudstyrsdirektivet).
Vi har endvidere specialviden om autonome skibe og digital skibsteknologi og de særlige juridiske forhold, der gør sig gældende i tilknytning hertil. Vi har i samarbejde med ledende rådgivningsvirksomheder og brancheorganisationer udarbejdet ekspertrapporter om autonome skibe og digital skibsteknologi.

Copyright © 2024 | Core Advokatfirma | CVR: 37935875