Registrering

CORE Advokatfirma driver advokatvirksomhed som interessentskab fra adressen Klostergade 60, 1. sal, 8000 Aarhus C under CVR-nummer 37935875.

KONTAKTOPLYSNINGER

Vores kontaktoplysninger er som følger:
E-mail: contact@corelaw.dk.
Tlf: + 45 22208075 eller + 45 22190160.

Bank

Vi har klientbankkonti i Sparekassen Thy. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk.

Beskikkelse

Advokaterne hos CORE Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring og ansvar

Alle advokater hos CORE Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company Europe, Hammerensgade 6, 1. sal , 1267 København K. Ansvarsforsikringen og garantiordningen dækker al advokatvirksomhed udøvet af CORE Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Tilsyn

Advokaterne hos CORE Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Tvister

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af CORE Advokatfirma, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

For al bistand ydet af CORE Advokatfirma gælder vores forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt med kunden. Se vores forretningsbetingelser her.